Nasza oferta: Doradztwo

Kiedy warto skorzystać z doradztwa?

Jeśli:

 • masz poczucie, że nie wykorzystujecie swojego potencjału i kreatywności, rozmijacie się w komunikacji i oczekiwaniach
 • nie doprecyzowaliście misji, wizji, wartości i standardów zachowań oraz strategii
 • nie chcesz ponosić kosztów finansowych, tracić energii i czasu na niespójne zdziałania ad hoc
 • doskwiera Ci gaszenie pożarów, presja deadline’ów i oczekiwań
 • doświadczasz samotności lidera
 • masz potrzebę konstruktywnego przeanalizowania i skonsultowania problemów w Twojej organizacji i w zespole
 • wszystko działa jak w zegarku, ale rozumiesz, że doskonalenie komunikacji jest ciągłym procesem, więc inwestujesz w rozmowę, która systematyzuje Wasze działania

zapraszam Cię do konsultacji. Uczę stawiania właściwych pytań. Dla dobrych efektów w Twojej organizacji i w zespole. 

Jaki jest przebieg doradztwa?

 • STAWIAMY WŁAŚCIWE PYTANIA doprecyzowujące o cele
 • identyfikujemy obszary, które wymagają poprawy 
 • określamy potrzebne zasoby oraz sposoby ich pozyskania
 • znajdujemy WŁAŚCIWY DLA CIEBIE sposób realizacji celów (strategię działania) w wybranym obszarze
 • analizujemy ryzyko i jak nim zarządzić
 •  ustalamy sposób pomiaru rezultatów

Podczas omawiania ulepszeń dbamy O SPÓJNOŚĆ  Z Twoimi WARTOŚCIAMI oraz STANDARDAMI ZACHOWAŃ. Dostosowujemy tempo procesu do Twojej gotowości i realnych możliwości do wdrażania zmian. 

Z jakimi obiekcjami się spotykamy?

„Nie mam czasu na takie spotkania. Znam swoje możliwości. Interesują mnie działania operacyjne, dane i wyniki. Moja branża jest specyficzna ” myślisz zapewne. Słusznie. Sama często powtarzam, że każdy ma inny kontekst i inny zestaw doświadczeń. Setki (a właściwie tysiące) godzin rozmów  z menadżerami i przedsiębiorcami wykazały przy tym, że mimo różnej specyfiki poszczególnych firm i branż, wszyscy mierzą się z podobnym typem problemów. 

Potwierdzi to każdy, kto zawodowo konstruktywnie rozmawia z ludźmi o ich wyzwaniach. A czas na analizę i wnioski jest warunkiem KONIECZNYM do każdej POPRAWY sytuacji osoby i organizacji. Bo inaczej, skąd wiemy, co poprawiać i czy kolejne działania okażą się trafne?

Czy ten program jest dla Ciebie?

Konsultacje wymagają otwartości na zmianę. Program dedykowany jest Liderom, którzy:

 • są gotowi na dzielenie się swoimi celami i pomysłami, jak również trudnościami i wątpliwościami
 • są otwarci na wymianę doświadczeń, informację zwrotną i zmianę
 • mają wglądowość, chęć zrozumienia samego siebie i innych

Jakie są kluczowe korzyści z doradztwa?

 • oszczędzasz pieniądze i czas dzięki właściwym decyzjom
 • definiujesz WŁAŚCIWY cel, zasoby, strategię, ryzyko i pomiar rezultatów
 • wzmacniacz kompetencję DOSTRZEGANIA POTENCJAŁU
 • docierasz do przyczyn trudności, intencji i motywacji własnych i zespołu
 • zyskujesz dodatkową perspektywę, poznajesz różne punkty widzenia i rozwiązania out of the box, czerpiesz z synergii pracy w zespole
 • wdrażasz kulturę otwartego mówienia o błędach i problemach oraz sposobach ich rozwiązywania
 • wzmacniasz swoją sprawczość i asertywność
 • analizujesz wyzwania i trudności w atmosferze szacunku, konstruktywnego feedbacku, nie zostajesz z nimi sam, zyskujesz profesjonalne wsparcie

Kim jestem?

Pracując w konsultingu rozmawiałam z przedsiębiorcami oraz członkami zespołów z ponad 100 firm (w tym startupów), z ponad 70 branż głównie z sektora MMŚP, jak również z menedżerami z korporacji. Łącznie to kilka tysięcy godzin konsultacji. Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: wprawdzie większość z nas postrzega swoją sytuację jako specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi problemami.

Dlatego zapraszam Cię do rozmowy zorientowanej na cel oraz do wymiany perspektyw i doświadczenia, które wyniosłam z rozmów z przedsiębiorcami.

Nad jakimi celami i pytaniami pracujemy na konsultacjach?

PYTANIA O SPÓJNOŚĆ MISJI I WIZJI Z KOMUNIKACJĄ I DZIAŁANIAMI W FIRMIE ORAZ NA RYNKU

 • Cele firmy (główne, finansowe, marketingowe, procesów wewnętrznych, kompetencyjne)
 • Normy i zachowania w firmie
 • Wartości firmy
 • Strategia firmy
 • Uwarunkowania w firmie i na rynku (otoczenie, zachowania, umiejętności, wartości, tożsamość, duchowość)

PYTANIA O KOMUNIKACJĘ DOTYCZĄCĄ PRODUKTU / USŁUGI

 • Odbiorca
 • Warianty produktu / usługi
 • SWOT produktu
 • Prognozy finansowe
 • Udział w przychodach ze sprzedaży
 • Zakres terytorialny działania
 • Sposób dystrybucji
 • Sposób ustalania ceny
 • Popyt
 • Możliwości i plany innowacji (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe)
 • Sezonowość i sposoby równoważenia sezonowości

PYTANIA O KOMUNIKACJĘ Z KLIENTAMI FIRMY

 • Główne grupy klientów
 • Lokalizacja klienta
 • Oczekiwania klientów
 • Szacunkowy liczba klientów i ich udział w przychodach ze sprzedaży

PYTANIA O KOMUNIKACJĘ Z RYNKIEM, NA KTÓRYM DZIAŁA FIRMA

 • SWOT rynku
 • Powiązania na rynku
 • Przewaga konkurencyjna(usługi dodatkowe, rabaty, promocje, warunki płatności)
 • Charakter rynku (stabilny, rosnący, malejący

PYTANIA O KOMUNIKACJĘ DOTYCZĄCĄ KONKURENCJI I STRATEGII KONKUROWANIA

 • Produkty i usługi konkurencyjne, substytucyjne, komplementarne
 • Opis konkurencji silniejszej, porównywalnej, słabszej
 • SWOT konkurencji, identyfikacja dobrych praktyk
 • Strategia konkurencji
 • Strategia konkurowania

PYTANIA O KOMUNIKACJĘ DOTYCZĄCĄ BARIER I OGRANICZEŃ

 • Bariery wejścia i ograniczenia na rynku (technologiczne, finansowe, prawne, kompetencyjne, kontakty)
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Plany alternatywne

PYTANIA O KOMUNIKACJĘ W ZAKRESIE PROMOCJI I REKLAMY

 • Cele poszczególnych działań promocyjnych i reklamowych
 • Skuteczność i koszt wybranych narzędzi
 • Używana argumentacja i emocje, call to action
 • Harmonogram promocji

PYTANIA O KOMUNIKACJĘ W FIRMIE

 • SWOT komunikacji
 • Interesariusze i udziałowcy komunikacji
 • Oczekiwania w zakresie komunikacji, jej przebiegu i dokumentowania
 • Dobre praktyki, doświadczenia w zakresie komunikacji
 • Przyczyny wąskich gardeł w komunikacji
 • Sposoby poprawy komunikacji
 • Częstotliwość i przebieg spotkań